Úvodní stránka » Stanovy organizace

Stanovy

Asociace profesionálních včelařů, z.s.

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

Název: Asociace profesionalnich včelařů, z.s. (dále jen „ APV“)

Sidlo: Nádražní 200, 27745 Úžice, okres Mělník 

 

Čl. 2

Statut APV

 

APV je dobrovolný a nezávislý spolek založený podle zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), který sdružuje členy na základě společného zájmu o profesionální včelaření. APV má postavení samostatné právnické osoby. 

 

Čl. 3

Cíl činnosti APV

 

Cílem činnosti APV je sdružování členů, kteří včelaří v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru, jako včelí farmy a zabezpečují dostatek kvalitního medu z České přírody, pomocí zdravých chovů včel, přes certifikované stáčírny medu k českému spotřebiteli, za cenu odpovídající kvalitě tohoto produktu.

 1. Za tímto účelem bude APV působením na zákonodárce a státní instituce usilovat o postavení legislativy v oblasti ochrany zdraví včel, svobody a konkurence schopnosti podnikání tak, aby se zlepšily podmínky pro podnikání ve včelaření. 
 1. Ve vztahu k ostatní včelařské veřejnosti bude APV prosazovat, vzájemně prospěšnou spolupráci a dialog. 
 1. Důležitou součástí činnosti APV bude průběžné vzdělávání a seznamování členů s nejnovější technikou a metodikou chovu včel. APV chce konzultovat vědecké poznatky v oboru a umožnit jejich zkoušení na profesionálních včelích farmách. Rovněž bude APV usilovat o to, aby si celá česká veřejnost uvědomovala důležitost existence včely medonosné v naší přírodě. 
 1. V zájmu zachování zdraví a síly včelstev a zkvalitnění chovu včel bude APV spolupracovat se státní veterinární správou a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi při tlumení nemocí a nákaz a také při ochraně a rozšiřování zdrojů snůšky. 
 1.  APV bude přispívat k rozvoji trhu s medem tak, aby bylo zřejmé, že kvalitní med od českých profesionálních včelařů je jedinou zárukou kvality

 

Čl. 4

Orgány APV

 Orgány APV jsou: 

   1. Nejvyšší orgán: valná hromada
   2. Staturární orgán: výkonná rada
   3. Kontrolní komise
   4. Předseda
   5. Výkonný sekretář 

 Rozhodování je kolektivní 

 

Čl. 5

Valná hromada

 

      1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem APV.

      2.  Valnou hromadu tvoří všichni členové APV.

      3.  Valnou hromadu svolává statutární orgán nejméně jednou do roka. Musí být také
           svolána, požádá-li o to kontrolní komise nebo alespoň třetina řádných
           členů a to do 30 dnů od doručení podnětu. Pokud se tak nestane, může ten kdo podnět
           podal svolat valnou hromadu na náklady APV.

      4.  Valnou hromadu může mimořádně svolat i kontrolní komise, pokud zjistí závažné
           nedostatky v jednání statutárního orgánu, v hospodaření nebo jinných činnostech.

      5.  Valná hromada se svolává oznámením na internetových stránkách a elektronickou
           poštou.

      6.  Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech APV, zejména pak:

           • rozhoduje o změnách stanov APV,

           • schvaluje úkoly APV pro příslušné období,

             výroční zprávu APV,

             zprávu kontrolní komise,

             roční závěrku hospodaření,

             rozpočet,

           • stanovuje výši členských příspěvků,

           • volí členy výkonné a rady a kontrolní komise,

           • přijímá  nové členy APV a rozhoduje o zrušení členství,

           • rozhoduje o zániku APV. 

 

Čl. 6

Výkonná rada

      1. Výkonná rada je statutárním a výkonným orgánem APV, který za svou činnost odpovídá
          valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady a
          zajišt'uje realizaci usneseni valné hromady.

      2.  Výkonná rada se schází pravidelně nejméně dvakrát do roka.

      3.  Výkonná rada připravuje materiály pro jednáni valné hromady, podává valné hromadě
           zprávu o své činnosti.

      4.  Výkonná rada svolává valnou hromadu

      5.  Výkonná rada je zvolena valnou hromadou na obdobi 3 let.

      6.  Členstvi ve výkonné radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého
           ze členů.

      7.  Výkonná rada má nejméně 5 členů.

      8.  Výkonná rada volí na svém prvním zasedání předsedu a výkonného sekretáře, kteří jsou
           oprávněni jednat jménem APV samostatně a zastupovat jej navenek.Výkonná rada
           rozhoduje na svém prvním zasedání o přidělení odpovědnosti členům za činnost
           v konkrétních oblastech – odpovědnost za hospodaření, legislativu, racionalizaci,
           marketing, styk s veřejností a se zahraničím. V případě potřeby rozhodne i o rozšíření
           seznamu odpovědnosti, případně o jejich sloučení.

 

Čl. 7

Kontrolní komise

 

      1.  Kontrolní komise je kontrolním orgánem APV.

      2.  Kontrolní komise  má 3 členy a je volena valnou hromadou na období 3 let.

      3.  Kontrolní komise je odpovědná za svou činnost valné hromadě.

      4.  Kontrolní komise volí na svém prvním zasedání předsedu.

      5.  Předseda kontrolní komise má právo se účastnit zasedání výkonné rady, nemá však hlasovací
           právo.

      6.  Kontrolní komise seznamuje výkonnou radu a valnou hromadu s výsledky své činnosti. 

 

Čl. 8

Předseda

 

      1.  Předseda je nejvyšším představitelem APV, který reprezentuje a zastupuje APV na
           veřejnosti.

      2.  Předseda je odpovědný za prosazování rozhodnutí valné hromady a vykonné rady.

      3.  Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma je třeba dvou podpisů a to
           předsedy nebo jím plnou mocí pověřeného člena výkonné rady a dalšího podpisu
           pověřeného člena výkonné rady nebo kontrolní komise.

 

Čl. 9

Výkonný sekretář

 

      1.  Výkonný sekretář zajišťuje administrativní chod APV, styk s členskou základnou i
           s veřejností.

      2.  Rozsah pravomocí výkonného sekretáře stanoví výkonná rada.

      3.  Funkce výkonného sekretáře se ustavuje jako funkce placená. 

 

Čl. 10

Členství

 

     1.  Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí
          se stanovami a cíli APV.

     2.  Podmínkou členství je provozování včelařské praxe v rozsahu minimálně 61 včelstev.
          V případě právnických osob je podmínkou provozování činností souvisejících s chovem
          včel, jakož i činností s těmito hlavními činnostmi souvisejících.

     3.  O přijetí za člena APV rozhoduje na základě písemné přihlášky a písemného doporučení
          dvou členů APV valná hromada.

     4.  Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku na příslušný
          kalendářní rok.

     5.  Členské příspěvky jsou splatné do 31.ledna příslušného roku.

     6.  Členství zaniká:

            • vystoupením člena písemným oznámením výkonné radě,

            • umrtím člena,

            • u právnické osoby jejím zrušením,

            • nezaplacením členského příspěvku

            • vyloučením z důvodu neplnění bodu 2 tohoto článku

            • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady pro závažné porušení práv a

              povinností člena APV,

            • zánikem APV

     7.   Dokladem členství je potvrzení vydané výkonnou radou

  

Čl. 11

Práva a povinnosti členů

 

      Člen má právo:

       • účastnit se jednání valné hromady

       • volit orgány APV,

       • být volen do orgánů APV,

       • obracet se na orgány APV s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

      Člen má povinnost zejména:

       • dodržovat stanovy APV,

       • aktivně se podílet na plnění cilů APV,

       • svědomitě vykonávat  funkce v orgánech APV,

       • platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

       • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno APV. 

 

Čl. 12

Jednání orgánů

 

      1.  Každý člen  APV, vykonné rady a kontrolní komise má jeden hlas.

      2.  Hlasovat je možno tajně, veřejně či v případě potřeby také elektronickou poštou.
           O způsobu hlasování rozhodne ten orgán, jehož jednání je svoláno, při zahájení zasedání.

      3.  Běžná rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

      4.  Závažná rozhodnutí jako je zánik APV, přijetí nového člena a vyloučení člena pro
           závažné porušení povinností jsou přijímána dvoutřetinovou většinou hlasů všech
           přítomných členů.

      5.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo jím pověřené osoby.

      6.  Orgány APV jsou usnášení schopné, je-li přítomno alespoň 50% členů. 

  

Čl. 13

Zásady hospodaření

 

      1.  Náklady na činnost APV jsou hrazeny z členských příspěvků, darů, příspěvků
           právnických a fyzických osob, dotací a grantů i případných výnosů majetku.

      2.  Ustavující valná hromada APV schválí výši členského příspěvku na první dva roky
           činnosti APV navrženou přípravným výborem.

      3.  V následujících obdobích schvaluje valná hromada výši členského příspěvku na
           následující rok, zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky za uplynulý rok a rozpočet
           na běžný rok, když příslušné návrhy předkládá výkonná rada.

 

Čl. 14

Zánik APV

 

       APV zaniká :

        1.  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinými spolky na základě rozhodnutí valné
             hromady,

        2.  rozhodnutim soudu.

        Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
        majetkového vypořádání.

 

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

 

      1.  Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

      2.  Věci, které tyto stanovy neřeší, se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb a zákonů
           souvisejících v platném znění.

      3.  Tyto stanovy APV vstupují v platnost dnem schválení valnou hromadou a to dnem
           27. dubna 2016

      4.  Stanovy registrované MV ČR dne 2.12.2013 pod č.j. VS/1-1/95319/13-R se ruší.

  

 


Podpis předsedy APV:                                                 Podpis člena výkonné rady APV:

 

 

Razítko: