O nás

Asociace profesionálních včelařů z. s. (dále APV), založená 6. 11. 2013, je nástupnickou organizací Cechu profesionálních včelařů o. s. Chce dále rozvíjet a přizpůsobovat novým podmínkám její program. APV nechá zcela na svobodné vůli svých členů přímou účast v jiných spolcích se vztahem ke včelařství. Program představujeme v základních myšlenkách. Jednotlivé body se potom budou podrobně identifikovat se závěry a s tím, jak jich chceme dosáhnout. Nová organizace požádá o vstup do Agrární komory ČR, s jejíž pomocí se chce plně zapojit do tvorby změn v zemědělské politice státu v sekci živočišná výroba. Program je otevřený dokument, který se bude vyvíjet a měnit podle vývoje v zemědělství, speciálně ve včelařství.


Programové prohlášení asociace profesionálních včelařů

Vypracování nové koncepce českého včelařství

 • Protože v časné době je v oboru včelařství již více subjektů, je nezbytné přistoupit ke změně řízení. Nyní již nemůže zastupovat včelařství včetně rozhodovacích pravomocí jediná organizace. Budeme iniciovat vznik zastřešovací organizace pod přímým řízením ministerstva zemědělství (nebo sekci pod AK).
 • Součástí bude i zprůhlednění všech prostředků proudících do systému a způsobu hospodaření s nimi.

Změnit od základu dotační politiku do oboru včelařství

 • Vývoj jasně prokázal, že systém dotací je špatně nastaven, je neefektní a vede k plýtvání velkými finančními prostředky.
 • Chceme srovnat podmínky s ostatními zeměmi EU.
 • Zrušit stropy na čerpání dotací. Změnit priority nasazení dotačních titulů.

Zdraví včel, prevence nemocí včel

 • APV bude spolupracovat se skupinou odborníků z Mendelovy univerzity v Brně na koncepci nového pohledu na prevenci a léčení nemocí včel.
 • Chceme podpořit vznik nových pravidel při odpovědnosti chovatele bez prostředníků. Přímý vztah chovatel - stát.
 • K tomu prosadit jednotné principy v pojmenování, právech a povinnostech chovatele včel.
 • Zavést povinnost označování stanovišť mimo intravilán .
 • Chceme napomoci při prosazování vyjmutí varroa destruktor z nebezpečných nákaz a prosadit vyšší odpovědnost chovatele při jeho potlačování.

Koncepce produkce a odbytu českého medu

 • Budeme spolupracovat s MZe a AK v koncepci rozvoje odbytu českých potravin. V sekci med chceme zavést pořádek do prodeje na veřejných akcích.
 • Budeme prosazovat vznik regionálních zpracoven na balení medu od včelařů a prosazování umístění jejich produktů do obchodních sítí. 

Zakladatelé APV.

 


Stanovy APV zde: